Informacja o Walnym Zgromadzeniu SM „Podgórze”

W dniu 29.09.2022 r. po 3 letniej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Członków Spółdzielni powiadomiono o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie w dniu 8 września 2022 r. zawiadomień na klatkach schodowych budynków należących do zasobów Spółdzielni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. W tym też dniu wyłożono materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, projekt statutu Spółdzielni.

Od dnia 14 września 2022 r. były wyłożone do wglądu projekty uchwał w godzinach pracy Spółdzielni w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, Administracjach Osiedli oraz były dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

W przewidzianym prawem terminie nie zgłoszono wniosków o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ani żadnych poprawek do wyłożonych projektów uchwał.

Frekwencja w trakcie trwania zebrania ulegała zmianie. wg protokołu komisji skrutacyjnej wydano 144 mandaty dla członków Spółdzielni i 63 mandaty dla pełnomocników członków (stan na godz. 20.00).

Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy.

Pod głosowanie Walnego Zgromadzenia przedłożono 22 projekty uchwał.

Po dyskusji i głosowaniu podjęto 20 uchwał, w tym dotyczących:

–   3 uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

Uchwała nr 1 – z działalności za okres od 24 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z informacją na temat lustracji pełnej za lata 2016-2018 i lustracji inwestycyjnej za lata 2018-2019.

Uchwała nr 2 – z działalności za okres od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r.

Uchwała nr 3 – z działalności za okres od lipca 2021 r. do września 2022 r. z informacją na temat lustracji pełnej za lata 2019-2021 i lustracji inwestycyjnej za lata 2020-2021.

–   3 uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Zarządu:

Uchwała nr 4 – z działalności Spółdzielni w roku 2019,

Uchwała nr 5 – z działalności Spółdzielni w roku 2020,

Uchwała nr 6 – z działalności Spółdzielni w roku 2021,

–   6 uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału nadwyżki bilansowej:

Uchwała nr 7 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019,

Uchwała nr 8 – nadwyżka za rok 2019 w kwocie 8.560.223,22 zł przeznaczona została na zasilenie:

a) na zasilenie funduszy remontowych wyodrębnionych nieruchomości Osiedla Wola Duchacka Wschód – kwota 2.800.000,00 zł, której źródłem są efekty ze zrealizowanej inwestycji przy ulicy Włoskiej 12,
b) na zasilenie funduszy remontowych wyodrębnionych nieruchomości Osiedla Wola Duchacka Zachód – kwota 2.335.350,00 zł, której źródłem są efekty ze zrealizowanej inwestycji przy ulicy Gołaśka 43, 43A oraz zwrot kosztów instalacji centralnej ciepłej wody,
c) na zasilenie funduszy remontowych wyodrębnionych nieruchomości Osiedla Dauna – kwota 101.550,00 zł, której źródłem jest zwrot kosztów instalacji centralnej ciepłej wody,
d) na zasilenie funduszy remontowych wyodrębnionych nieruchomości Osiedla Rżąka – kwota 103.000,00 zł, której źródłem jest zwrot kosztów instalacji centralnej ciepłej wody,
e) na zasilenie osiedlowych funduszy remontowych – kwota 905.000,00 zł, której źródłem są efekty ze zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych,
f) na zasilenie środków przeznaczanych na prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi kwota: 2.315.323,22 zł; w podziale tej nadwyżki poszczególne nieruchomości budynkowe partycypują w proporcji wynikającej z ich udziału w metrażu poszczególnych administracji osiedlowych:

Uchwała nr 9 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020,

Uchwała nr 10 – nadwyżka za rok 2020 w kwocie 1.665.645,93 zł przeznaczona została na zasilenie środków przeznaczanych na prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi; w podziale tej nadwyżki poszczególne nieruchomości budynkowe partycypują w proporcji wynikającej z ich udziału w metrażu poszczególnych administracji osiedlowych.

Uchwała nr 11 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021,

Uchwała nr 12 – nadwyżka za rok 2021 w kwocie 1 146 350,23 zł przeznaczona została na zasilenie środków przeznaczanych na prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w podziale tej nadwyżki poszczególne nieruchomości budynkowe partycypują w proporcji wynikającej z ich udziału w metrażu poszczególnych administracji osiedlowych.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu, którzy pełnili funkcje w okresie objętym sprawozdaniami  :

Uchwałą nr 13 – udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu pani Marii Santurze za lata 2019, 2020, 2021.

Uchwałą nr 14 – udzielono absolutorium Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych panu Zbigniewowi Małkowi za lata 2019, 2020 i okres 01.01.2021 r. – 31.07.2021 r.

Uchwałą nr 15 – udzielono absolutorium Członkowi Zarządu panu Adamowi Włosińskiemu za lata 2019, 2020, 2021.

Uchwałą nr 16 – udzielono absolutorium Członkowi Zarządu pani Beacie Kożuch za okres 1.08.2021 r. – 04.12.2021 r.

Na Walnym Zgromadzeniu, po omówieniu przez prawnika projektu zmian do statutu poddano pod głosowanie 5 projektów uchwał, spośród których 3 zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie. Przyjęcie każdej z tych uchwał wymagało kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

Uchwałą nr 17 zmieniono dotychczasową treść § 86 ust. 5 Statutu Spółdzielni poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub Statut wymaga kwalifikowanej większości głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości uwzględnia się głosy oddane „za” uchwałą, „przeciw” oraz wstrzymujące się. Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie mandatu, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni. Dopuszcza się przeprowadzenie głosowania z wykorzystaniem urządzeń technicznych (np. terminali bezprzewodowych) umożliwiających zdalne oddanie głosu zarówno w sposób jawny, jak i utajniony (elektroniczny system głosowania).”

Uchwałą nr 18 zmieniono § 90 ust. 7 Statutu Spółdzielni nadając mu następującego brzmienie:

„7. Wybory przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego systemu głosowania, o jakim mowa w § 86 ust. 5. Statutu, a w razie jego braku lub przeszkód technicznych, przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów, pogrupowane odrębnie dla każdego osiedla. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Wyborczej. Głosujący wybiera spośród kandydatów znajdujących się na karcie wyborczej, pozostawiając nieskreślone nazwiska tych, na których oddaje głos. Skreśla natomiast co najmniej tyle nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę osób wybieranych z danego osiedla. Oddane karty wyborcze bez skreśleń, bądź takie, na których głosujący pozostawił nazwiska nieskreślone w liczbie większej niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej przypadających danemu osiedlu – uznaje się za nieważne.”

Uchwała nr 19 zmieniła zdanie 4 ust. 1 § 107 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

Członkowie Rady Osiedla wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres tożsamy z kadencją Rady Nadzorczej, o której mowa w § 90 ust. 9 Statutu, spośród członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie wyodrębnionego organizacyjnie osiedla oraz osób prawnych posiadających prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego na danym osiedlu.”

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał w sprawie zmiany § 90 ust. 2 oraz § 106 Statutu Spółdzielni

Do decyzji Walnego Zgromadzenia przedłożono uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zbycie
w drodze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek figurujących w ewidencji gruntów pod nr 292/3, 290/15, 290/17, 296/6, 297/6, oraz własności posadowionej na tych działkach budowli stanowiącej drogę asfaltową będącą częścią
ul. Białoruskiej, przy przyjęciu stawki 330 zł brutto za 1 m2 powierzchni nieruchomości.

Uchwałą nr 20 Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na ww. zbycie nieruchomości.

W oparciu o przeprowadzone tajne głosowania na Walnym Zgromadzeniu wybrano na kadencję 2022 r. – 2025 r. Radę Nadzorczą Spółdzielni oraz Rady Osiedli – przyjęto 6 uchwał.

W skład Rady Nadzorczej zostali wybrani (uchwała nr 21) :

 1. Borowska Regina – os. Wola Duchacka Zachód
 2. Golik Bogumiła – os. Wola Duchacka Wschód
 3. Guzikowska Elżbieta – os. Wola Duchacka Zachód
 4. Jaglarz Aleksander – os. Górników
 5. Kądziołka Łukasz – os. Wola Duchacka Wschód
 6. Kępska Bożena – os. Wola Duchacka Zachód
 7. Kowal Łukasz – os. Wola Duchacka Wschód
 8. Kozankiewicz Jan – os. Wola Duchacka Wschód
 9. Melanowski Adam – os. Dauna
 10. Nakoneczny Jacek – os. Górników
 11. Ngo Edyta – os. Wola Duchacka Zachód
 12. Nowak Bożena – os. Rżąka
 13. Pawlik Witold – os. Wola Duchacka Wschód
 14. Perlikowski Piotr – os. Wola Duchacka Zachód
 15. Tomaszek Danuta – os. Wola Duchacka Wschód

Rada Osiedla Wola Duchacka Wschód (uchwała nr 22):

 1. Golik Bogumiła
 2. Kądziołka Łukasz
 3. Kowal Łukasz
 4. Kozankiewicz Jan
 5. Pawlik Witold
 6. Tomaszek Danuta
 7. Wilk Maciej

Rada Osiedla Wola Duchacka Zachód (uchwała nr 23):

 1. Borowska Regina
 2. Guzikowska Elżbieta
 3. Kępska Bożena
 4. Kolecki Janusz (w dn. 3.10.2022 r. złożył rezygnację)
 5. Ngo Edyta
 6. Perlikowski Piotr
 7. Rachlewicz Anna

Rada Osiedla Górników (uchwała nr 24):

 1. Bobola Stanisław
 2. Jaglarz Aleksander
 3. Nakoneczny Jacek
 4. Pająk Aneta

Rada Osiedla Dauna (uchwała nr 25):

 1. Broś Elżbieta
 2. Melanowski Adam
 3. Rozwadowska Elżbieta
 4. Thuné Ewa

Rada Osiedla Rżąka (uchwała nr 26):

 1. Furtak Jan
 2. Madej Andrzej
 3. Matwijko Jerzy
 4. Nowak Bożena

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – 29 września 2022r.

ZAWIADOMIENIE  O  WALNYM  ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z § 83 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku  o godz. 1800
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14.

Porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie Zebrania i wybór Prezydium, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczych, Komisji Wnioskowej,

b) odczytanie porządku obrad,

c)  odczytanie listy pełnomocnictw,

2. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rad Osiedli.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019-2021 roku.

4. Wybory Rad Osiedli.

5. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

6. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres:

– od 24 czerwca 2019 r. do 30.06.2020 r. z informacją na temat lustracji pełnej za lata 2016-2018
i lustracji inwestycyjnej za lata  2018-2019,

– od lipca 2020 r. do  czerwca 2021 r. ,

– od lipca 2021 r. do września 2022 r. z informacją na temat lustracji pełnej za lata 2019-2021 i lustracji inwestycyjnej za lata 2020-2021.

7. Wybory Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2019 r. do czerwca 2020 r.,
od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r., od lipca 2021 r. do września 2022 r;

b) przyjęcia sprawozdań Zarządu za lata 2019, 2020, 2021;

c) przyjęcia sprawozdań finansowych Spółdzielni za rok 2019, 2020, 2021 oraz zatwierdzenia podziału nadwyżek;

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

e) zmian w statucie Spółdzielni.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek 290/15, 290/17, 292/3, 296/6, 297/6 obr. 49 stanowiących część ul. Białoruskiej na rzecz Dom Development Sp. z o.o.

12. Informacja Komisji Wnioskowej o wnioskach zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

13. Ogłoszenie wyniku wyborów.

14. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są wyłożone do wglądu w godzinach pracy Spółdzielni w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, Administracjach Osiedli oraz są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.podgorze.krakow.pl Projekty uchwał będą wyłożone od dnia 14.09.2022 r.

Prosimy o zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie dowodu osobistego w celu potwierdzenia swojej tożsamości i uzyskania mandatu do głosowania. Na salę obrad będzie można wejść tylko za okazaniem ww. mandatu. Mandaty będą wydawane od godz. 17:00

W myśl art. 8(3) ust. 1(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. znowelizowanej w dniu 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 845) członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Wzór prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa zamieszczono tutaj.

Informacja RODO dla Członka Spółdzielni tutaj.
Informacja RODO dla pełnomocnika tutaj.
Informacja RODO dla eksperta tutaj.

Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Walne zgromadzenie w dniu 24.06.2019r. zawarta jest tutaj.

Informacja dotycząca wniosków zgłoszonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2019r. zawarta jest tutaj.

Informacja na temat proponowanych zmian do Statutu w 2022r. zawarta jest tutaj.

Informacja na temat wyborów Rady Nadzorczej zawarta jest tutaj.

Informacja na temat wyborów Rad Osiedli zawarta jest tutaj.

Informacja na temat wniosku o zbycie działek na rzecz Dom Development zawarta jest tutaj.
Mapka do wniosku dom Development zawarta jest tutaj.

Sprawozdanie zarządu obejmujące prezentację wyników ekonomicznych za lata 2019 – 2021, omówienie problematyki zadłużeń czynszowych, gospodarkę funduszami finansującymi remonty zasobów mieszkaniowych, sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz zagadnienia inwestycyjne zamieszczono poniżej:

Wprowadzenie do sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielniza 2019r. tutaj.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r. tutaj.
Wprowadzenie do sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020r. tutaj.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020r. tutaj.
Wprowadzenie do sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r. tutaj.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r. tutaj.

Z elementami sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2019 – 2021 można zapoznać się poniżej:

Bilans za 2019r. tutaj.
Bilans za 2020r. tutaj.
Bilans za 2021r. tutaj.

Rachunek zysków i strat za 2019r. tutaj.
Rachunek zysków i strat za 2020r. tutaj.
Rachunek zysków i strat za 2021r. tutaj.

Rachunek przepływów pieniężnych za 2019r. tutaj.
Rachunek przepływów pieniężnych za 2020r. tutaj.
Rachunek przepływów pieniężnych za 2021r. tutaj.

Zestawienie zmian w funduszu własnym za 2019r. tutaj.
Zestawienie zmian w funduszu własnym za 2020r. tutaj.
Zestawienie zmian w funduszu własnym za 2021r. tutaj.

Informacje dodatkowe za 2019r. tutaj.
Informacje dodatkowe za 2020r. tutaj.
Informacje dodatkowe za 2021r. tutaj.

Sprawozdania finansowe Spółdzielni za 2019 i 2020 rok były weryfikowane przez audytora wybranego w drodze przetargu przez Radę Nadzorczą – firmę KPW Audytor sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi. Sprawozdanie za 2021r. weryfikowała firma audytorska Biuro Rachunkowe EKSPERT z siedzibą w Krakowie. Z opiniami biegłych rewidentów, opracowanymi dla Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Podgórze”, można zapoznać się poniżej:

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2019r. tutaj.
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2020r. tutaj.
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021r. tutaj.

Z wynikami lustracji inwestycyjnej za lata 2019 – 2021 oraz lustracji pełnej za lata 2016 – 2021 można zapoznać się poniżej:

Lustracja inwestycyjna za okres 01.01.2018r. – 31.12.2019r. tutaj.
Lustracja inwestycyjna za okres 01.01.2020r. – 31.12.2021r. tutaj.
Lustracja pełna za okres 01.01.2016r. -31.12.2018r. tutaj.
Lustracja pełna za okres 01.01.2019r. -31.12.2021r. tutaj.

Ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisji Inwestycyjnej, oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej można zapoznać się poniżej:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 – 2020 tutaj.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 – 2021 tutaj.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 -2022  tutaj.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostały wyłożone do wglądu w godzinach pracy Spółdzielni w sekretariacie przy ul. Podedworze 20 (II piętro) oraz w Administracjach Osiedli.
Z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia można zapoznać się również
tutaj.

Lokale użytkowe do wynajęcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” oferuje do wynajęcia 5 lokali po generalnym remoncie, o powierzchniach: 46,23 m2; 26,16 m2; 40,20 m2; 37,20 m2; 47,02 m2.
Znajdują się one na parterze budynku przy ul. Nad Potokiem 6 w Krakowie.
Lokale można oglądać po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie – tel. 12 312 13 62.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 312 13 27.

Oferty na wynajem lokali, z podaniem ceny (nie niższej niż 45,00 zł. netto za 1 m2) należy złożyć na adres e-mail: spoldzielnia@podgorze.krakow.pl lub w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” 30-686 Kraków, ul. Podedworze 20.

Lokale po generalnym remoncie. Całkowicie nowe instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, okablowanie internetowe. Ponadto w lokalach wymieniono okna i grzejniki. W każdym z nich nowa łazienka z umywalką i z wc. Kuchnia wyposażona w zlew. Na podłogach panele, a w łazienkach płytki.

Odznaczenie Medalem 30 Lat Odrodzonego Samorządu

Pani Maria Santura Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” w dniu 29 czerwca 2022 r. na 90. sesji Rady Miasta Krakowa w uznaniu ogromnego wkładu pracy na rzecz społeczności lokalnej została odznaczona przez Radę Miasta Krakowa Medalem XXX-lecia Odrodzonego Samorządu.

Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa tutaj.

Informacja dla Członków Spółdzielni o zakończeniu pracy Prezes Zarządu – Dyrektora Spółdzielni

Szanowni Państwo – Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”

Uprzejmie informuję, że z dniem 30 czerwca 2022 r. kończę pracę na stanowisku Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni.
Pracowałam dla Państwa 34 lata, z czego 31 lat na stanowisku Prezesa Zarządu (1991 – 2022).
W mojej pracy kierowałam się głównie dbałością o majątek Spółdzielni, ochronę i pomnażanie tego majątku, a także o optymalizację i racjonalizację kosztów zamieszkiwania.
Coroczne audyty firm zewnętrznych jak i Państwa ocena mojej osoby poprzez udzielanie absolutorium w pełni to potwierdzają.
Na dzień zakończenia mojej pracy pozostawiam Państwa majątek zadbany, w dobrym stanie technicznym, a Spółdzielnię w dobrej kondycji ekonomicznej.
Dziękując za możliwość pracy, życzę dalszego rozwoju Spółdzielni, realizacji programów poprawiających komfort zamieszkiwania.
Życzę abyście Państwo w zdrowiu i pokoju, cieszyli się każdym dniem.

Z poważaniem
Maria Santura

Rada Nadzorcza – zmiana Przewodniczącego i Zastępcy

W związku ze złożoną w dn. 26 maja 2022 r. przez pana Ryszarda Zawiszę rezygnacją z przyczyn osobistych z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie, Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym wybrała nowego przewodniczącego, którym został dotychczasowy zastępca Pan Aleksander Jaglarz. Nowym Zastępcą Przewodniczącego została wybrana pani Aneta Pająk.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:

 1. zdolność do czynności prawnych;
 2. wyższe wykształcenie;
 3. udokumentowany co najmniej 10 letni staż pracy, w tym udokumentowanie 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym;
 4. znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności znajomość: ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa pracy, ustawy
  o gospodarce nieruchomościami, ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym do kierowania spółdzielnią;
 5. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 6. umiejętności menadżerskie w tym umiejętności zarządzania zespołem ludzkim.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie do Spółdzielni w terminie
do 06 czerwca 2022 r. do godz. 15.00  pisemnego zgłoszenia na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków

Termin zgłoszenia będzie poczytywany za spełniony, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie wpłynie do Spółdzielni.

Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Prezesa Spółdzielni”.

 

Zgłoszenie musi zawierać pełne dane personalne kandydata, to jest:

Imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Do zgłoszenia powinny być dołączone:

–    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

–    kopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w pkt. 3-4, np. świadectw pracy lub umów o pracę, odpisów z KRS lub właściwej ewidencji gospodarczej, listów referencyjnych, zaświadczeń, itp.;

–    życiorys (CV) kandydata zawierający szczegółowe zestawienia jego dotychczasowej kariery zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem pełnionych funkcji członka zarządu osoby prawnej oraz trybu zaprzestania ich pełnienia;

–    list motywacyjny;

–    pisemne oświadczenie kandydata:

 • o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych do potrzeb tego konkursu o następującej treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781.) – w celu rekrutacji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podgórze” w Krakowie na stanowisko Prezesa Zarządu”;
 • o braku znanych mu przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  w Zarządzie określonym w ogłoszeniu o konkursie;
 • o nie prowadzeniu przez niego działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółdzielni „Podgórze” bądź zaprzestaniu jej prowadzenia w razie wyboru na stanowisko Prezesa Spółdzielni oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie przygotowawcze lub sądowe względnie egzekucyjne związane z działalnością gospodarczą;
 • o braku konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa i powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej;
 • o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku konkursu niejawnych informacji o Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego, bez jego rozstrzygnięcia, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Porozmawiajmy o Krakowie … w Dzielnicach VIII – XIII

Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz ds. Polityki Społecznej i Komunalnej zapraszają na spotkanie dotyczące potrzeb i oczekiwań Mieszkańców w Dzielnicach VIII – XIII.

Harmonogram spotkań do pobrania tutaj.