Wspólnie zaprojektujmy teren rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy przy ul.Estońskiej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 18 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Estońskiej.
Konsultacje prowadził będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przy udziale przedstawicieli Spółdzielni.
Zachęcamy do zaangażowania się w to przedsięwzięcie tak, aby powstający kompleks rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy w najwyższym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.
Propozycje można przesłać również na adres e-mail Spółdzielni: spoldzielnia@podgorze.krakow.pl

plakat konsultacje – zieleniec przy ul. Estońskiej

Odpłatność za wywóz śmieci – zmiany od 1 stycznia 2017 roku

Od dnia 1 stycznia 2017 roku opłaty za wywóz śmieci naliczane będą od powierzchni użytkowej mieszkania.
W okresie od lipca 2013 do grudnia 2016 roku odpłatność za śmieci uzależniona była od liczebności gospodarstwa domowego.
I tak: dla gospodarstwa jednoosobowego wynosiła 15 zł, dla gospodarstwa dwuosobowego – 29 zł, gospodarstwa trzyosobowego – 41 zł, gospodarstwa czteroosobowego – 50 zł, gospodarstwa pięcioosobowego – 56 zł, gospodarstwa sześcioosobowego – 59 zł, gospodarstwa siedmio i więcej osobowego 62 zł.
Od dnia 1 stycznia 2017 odpłatność za wywóz śmieci będzie naliczana w sposób następujący (wyliczenie przykładowe):
– powierzchnia lokalu – 52,0 m2,
– stawka za 1 m2 – 0,70 zł / m2,
– odpłatność za wywóz śmieci – 52,0 m2 x 0,70 zł / m2 = 36,40 zł.
Na nowym systemie naliczeń odpłatności za wywóz śmieci znacząca większość mieszkańców zyska płacąc za wywóz śmieci mniej niż dotychczas; pewna część mieszkańców będzie ponosić nieco wyższe koszty wywozu śmieci niż dotąd.
Dlaczego Spółdzielnia podjęła decyzję o zmianie systemu naliczania opłat za wywóz śmieci?
Po pierwsze dlatego, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc istotnie spada ilość osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni, a raczej deklarujących, że zamieszkują w zasobach Spółdzielni. Jeszcze nie tak dawno bo w 2012 roku z zebranych od mieszkańców oświadczeń wynikała liczba 12 696 osób, aktualnie to tylko 11 292 osoby. Mniejsza liczba osób to wyższy koszt wywozu śmieci na osobę. Utrzymanie dotychczasowego systemu naliczania opłat wiązałoby się z podniesieniem opłat dla wszystkich.
Po drugie dlatego, że oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w danym lokalu mają podstawową wadę: ich prawdziwość zależy jedynie od uczciwości składającego oświadczenie.
Wielokrotnie obserwowaliśmy przypadki:
– złożenia oświadczenia, że lokal jest niezamieszkały ( w takim przypadku opłata za wywóz śmieci wynosiła 0,00 zł ), a po odczytach zużycia wody można było mieć pewność, że mieszkanie jest normalnie użytkowane,
– złożenia oświadczenia, że lokal zamieszkuje jedna osoba ( często w przypadkach wynajmu mieszkania ) podczas gdy zużycie wody wskazywało na przebywanie w mieszkaniu 3 – 4 osób.
Gdyby faktycznie dochodziło do zmniejszenia liczby osób zamieszkujących w naszych zasobach to ilość gromadzonych w altanach śmietnikowych odpadów byłaby z okresu na okres mniejsza, a tak nie jest.
Nie zgodne z prawdą deklarowanie liczby osób zamieszkałych w danym lokalu powoduje to, że właściciel / użytkownik mieszkania ponosi mniejsze koszty wywozu śmieci, ale dzieje się tak z finansową szkodą dla tych osób, które rzetelnie spełniają obowiązek informowania Spółdzielni o wszelkich zmianach osobowych.
Spółdzielnia nie posiada instrumentów do badania wiarygodności składanych oświadczeń.
Stąd po trzy miesięcznej dyskusji prowadzonej na Radzie Nadzorczej, na Radach Osiedli wniosek Zarządu o zmianę sposobu naliczania opłat uzyskał akceptację tych organów.
Uchwalono zmianę do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania odpłatności, który w zakresie rozliczania kosztów wywozu śmieci przewiduje:
– możliwość ubiegania się o zmniejszenie odpłatności w przypadku mieszkań zamieszkałych przez osoby samotne,
– możliwość ubiegania się o czasowe zmniejszenie odpłatności w przypadku mieszkań niezamieszkałych.
Odpowiednie wnioski można będzie pobrać w administracjach osiedlowych lub pobrać tutaj.
Mamy nadzieję, że wprowadzona zmiana spotka się ze zrozumieniem. Na każde pytanie w tym zakresie deklarujemy udzielenie wyczerpującej odpowiedzi.

Zarząd Spółdzielni

Plan remontów na rok 2017

W dniu 19 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza przyjęła plan wydatków finansowanych z funduszu remontowego na rok 2017.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Górników opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Wola Duchacka Wschód opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Wola Duchacka Zachód opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Dauna opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Rżąka opublikowano tutaj.

Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SM „Podgórze”

W dniu 14.06.2016 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Frekwencja w trakcie trwania zebrania ulegała zmianie, wydano ogółem 161 mandatów dla członków Spółdzielni.
Członków Spółdzielni powiadomiono o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie w dniu 23 maja 2016 r. zawiadomień na klatkach schodowych budynków należących do zasobów Spółdzielni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, projekty uchwał, statut Spółdzielni były wyłożone do wglądu od dnia 31 maja 2016 r. w godzinach pracy Spółdzielni w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, Administracjach Osiedli oraz były dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy.
Pod głosowanie Walnego Zgromadzenia zostało przedłożonych 26 uchwał.
Więcej

Walne Zgromadzenie Członków – 14 czerwca 2016

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z § 101 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 roku o godz. 17.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14.
Więcej

O parkowaniu na Osiedlu Dauna

Od dnia 15 marca 2016 roku parkowanie samochodów na wyznaczonych miejscach dozwolone jest jedynie dla osób posiadających specjalne identyfikatory!

Więcej