Plan remontów na rok 2018

W dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza przyjęła plan wydatków finansowanych z funduszu remontowego na rok 2018.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Górników opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Wola Duchacka Wschód opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Wola Duchacka Zachód opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Dauna opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Rżąka opublikowano tutaj.

Nowe zasady parkowania na Osiedlu Wola Duchacka Zachód

Od dnia 01.01.2018 roku parkowanie samochodów na wyznaczonych miejscach w rejonie budynków przy ul. Beskidzka 35, 37, 39, 41 i Sas-Zubrzyckiego 9 dozwolone będzie jedynie dla osób posiadających specjalne identyfikatory.

Sukcesywnie w ciągu 2018 roku nowe zasady parkowania wprowadzane będą dla pozostałych mieszkańców Osiedla Wola Duchacka Zachód.

Identyfikatory obowiązywać będą na terenie Osiedla Wola Duchacka Zachód w miejscach oznaczonych tablicami : Wyłącznie dla pojazdów posiadających identyfikatory S.M. „Podgórze”.

Straż Miejska uprawniona będzie do interwencji w stosunku do osób, które nie będą posiadały uprawnień do parkowania w wyznaczonych przez Spółdzielnię miejscach.

Szczegółowe warunki wydawania identyfikatorów zawarte są w Regulaminie określającym

zasady parkowania pojazdów na terenie osiedla Wola Duchacka Zachód S.M. „Podgórze”

( zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 28.11.2017 r.) .

Z regulaminem można zapoznać się tutaj.

Opłata za wydanie identyfikatora wynosi 4,00 zł; opłatę należy uiścić w dniu otrzymania

identyfikatora.

Wnioski o wydanie identyfikatora należy składać w Administracji Osiedla Wola Duchacka

Zachód przy ul. Sas-Zubrzyckiego 5 w godzinach pracy Administracji, bądź drogą elektroniczną przesyłając wypełniony druk ( zamieszczony poniżej )  na adres:

wdz@podgorze.krakow.pl .

Obowiązuje druk, który można pobrać tutaj.
Po odbiór identyfikatorów prosimy zgłaszać się w Administracji Osiedla przy ulicy Sas – Zubrzyckiego 5 w terminach wyznaczonych zawiadomieniami na klatkach schodowych.

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” informuje, że z dniem 9.09.2017 r. weszła
w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) nowelizująca ustawę
o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo spółdzielcze i kodeks cywilny.
Ustawa wprowadza szereg zmian, które wymagają dokonania zmian w statucie Spółdzielni. Zgodnie z art. 8 ww. ustawy Spółdzielnia jest zobowiązana do dokonania zmian statutu
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Do czasu zarejestrowania zmian, postanowienia dotychczasowego statutu pozostają w mocy. Jednakże statut Spółdzielni należy czytać łącznie z nową ustawą. W razie sprzeczności między postanowieniami statutu spółdzielni a przepisami ustawy, stosuje się przepisy ustawy.

W myśl znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkami Spółdzielni
z mocy prawa stały się:
– osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, niebędące do tej pory członkami Spółdzielni,
¬- oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo przysługuje im wspólnie.

W poczet członków Spółdzielni mogą przystąpić składając deklarację i nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów (zostały uchylone przepisy dotyczące udziału i wpisowego):
– osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokalu,
– ich współmałżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.

Celem uaktualnienia rejestru członkowskiego w związku z wprowadzonymi ww. ustawą zmianami, prosimy o skontaktowanie się z działem członkowsko-organizacyjnym Spółdzielni (ul. Podedworze 20, pok. 312 tel. 12 312 13 24) wszystkich osób, które mają nieuregulowany stan prawny do zajmowanych mieszkań bądź zmieniła się ich sytuacja rodzinna (zawarcie małżeństwa, rozwód, zgon współmałżonka).

Od 1 września znacząco wzrastają koszty utrzymania mieszkań

Zmiany w odpłatnościach dotyczą dwóch pozycji:
– zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania,
– podatków i opłat lokalnych.

Centralne ogrzewanie
Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania nie były zmieniane od IV.2013 roku. Wówczas rozliczaliśmy się z MPEC według następującego cennika:
– cena za 1 MW – 7.324,41 zł,
– cena za 1 GJ – 36,20 zł.
Aktualnie stosowane przez MPEC ceny przedstawiają się następująco:
– cena za 1 MW – 9.038,03 zł, czyli cena w tym okresie wzrosła o 23,4 %j,
– cena za 1 GJ – 41,78 zł, czyli cena w tym okresie wzrosła o 11,5 %.
Obowiązujące od IV.2013 roku odpłatności za centralne ogrzewanie wystarczały na opłacenie kosztów w kolejnych latach 2013, 2014, 2015, pomimo stopniowego wzrostu cen.
Dopiero w roku 2016 pojawiły się niedobory, które trzeba było pokryć poprzez wniesienie dodatkowej opłaty.
W roku bieżącym odnotowaliśmy w okresie od stycznia do maja istotnie zwiększony pobór ciepła, bo o blisko 10 % w porównaniu do roku ubiegłego.
W tej sytuacji podwyżka zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania stała się niezbędna.
Aby ograniczyć wzrost kosztów ogrzewania mieszkań Spółdzielnia zmieniła niektóre parametry zakupu ciepła w MPEC, co od stycznia 2018 roku winno pozytywnie wpływać na poziom ponoszonych kosztów.

Wieczyste użytkowanie
W miesiącu grudniu 2016 roku Spółdzielnia otrzymała szereg wypowiedzeń dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Proponowane przez Urząd Miasta Krakowa nowe wysokości opłat w porównaniu do dotychczas obowiązujących były kilkakrotnie wyższe, nawet o przeszło 750 %.
Spółdzielnia większości wypowiedzeń nie przyjęła i skierowała wnioski do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie niezasadności aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
Pomimo tego, że w procedurze odwoławczej udało się:
– obniżyć pierwotnie żądane opłaty lecz jedynie o 20%,
– rozłożyć podwyżkę opłat na lata 2017, 2018 i 2019,
to skutek zmian wysokości opłat za wieczyste użytkowanie jest niezwykle dotkliwy i na lata 2017 – 2018 wyraża się przeszło 3 – krotnym wzrostem odpłatności z tego tytułu.
Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy, niezależnie od posiadanego prawa do lokalu, partycypują w kosztach opłat za wieczyste użytkowanie gruntów osiedlowych.

Walne Zgromadzenie Członków – 12 czerwca 2017 r.

W dniu 12.06.2017 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
Frekwencja w trakcie trwania zebrania ulegała zmianie; wydano ogółem 132 mandaty dla członków Spółdzielni.
Członków Spółdzielni powiadomiono o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie w dniu 19 maja 2017 r. zawiadomień na klatkach schodowych budynków należących do zasobów Spółdzielni, na tablicy ogłoszeniowej
w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, projekty uchwał, statut Spółdzielni były wyłożone do wglądu od dnia 26 maja 2017 r. w godzinach pracy Spółdzielni
w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, Administracjach Osiedli oraz były dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.
W dniu 26 maja 2017 wpłynęły wnioski o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o dodatkowe punkty. Zarząd Spółdzielni po rozpoznaniu wniesionych spraw, w dniu 30 maja 2017 r wywiesił uzupełniony porządek obrad.
Więcej

Wspólnie zaprojektujmy teren rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy przy ul.Estońskiej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 18 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Estońskiej.
Konsultacje prowadził będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przy udziale przedstawicieli Spółdzielni.
Zachęcamy do zaangażowania się w to przedsięwzięcie tak, aby powstający kompleks rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy w najwyższym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.
Propozycje można przesłać również na adres e-mail Spółdzielni: spoldzielnia@podgorze.krakow.pl

plakat konsultacje – zieleniec przy ul. Estońskiej

Odpłatność za wywóz śmieci – zmiany od 1 stycznia 2017 roku

Od dnia 1 stycznia 2017 roku opłaty za wywóz śmieci naliczane będą od powierzchni użytkowej mieszkania.
W okresie od lipca 2013 do grudnia 2016 roku odpłatność za śmieci uzależniona była od liczebności gospodarstwa domowego.
I tak: dla gospodarstwa jednoosobowego wynosiła 15 zł, dla gospodarstwa dwuosobowego – 29 zł, gospodarstwa trzyosobowego – 41 zł, gospodarstwa czteroosobowego – 50 zł, gospodarstwa pięcioosobowego – 56 zł, gospodarstwa sześcioosobowego – 59 zł, gospodarstwa siedmio i więcej osobowego 62 zł.
Od dnia 1 stycznia 2017 odpłatność za wywóz śmieci będzie naliczana w sposób następujący (wyliczenie przykładowe):
– powierzchnia lokalu – 52,0 m2,
– stawka za 1 m2 – 0,70 zł / m2,
– odpłatność za wywóz śmieci – 52,0 m2 x 0,70 zł / m2 = 36,40 zł.
Na nowym systemie naliczeń odpłatności za wywóz śmieci znacząca większość mieszkańców zyska płacąc za wywóz śmieci mniej niż dotychczas; pewna część mieszkańców będzie ponosić nieco wyższe koszty wywozu śmieci niż dotąd.
Dlaczego Spółdzielnia podjęła decyzję o zmianie systemu naliczania opłat za wywóz śmieci?
Po pierwsze dlatego, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc istotnie spada ilość osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni, a raczej deklarujących, że zamieszkują w zasobach Spółdzielni. Jeszcze nie tak dawno bo w 2012 roku z zebranych od mieszkańców oświadczeń wynikała liczba 12 696 osób, aktualnie to tylko 11 292 osoby. Mniejsza liczba osób to wyższy koszt wywozu śmieci na osobę. Utrzymanie dotychczasowego systemu naliczania opłat wiązałoby się z podniesieniem opłat dla wszystkich.
Po drugie dlatego, że oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w danym lokalu mają podstawową wadę: ich prawdziwość zależy jedynie od uczciwości składającego oświadczenie.
Wielokrotnie obserwowaliśmy przypadki:
– złożenia oświadczenia, że lokal jest niezamieszkały ( w takim przypadku opłata za wywóz śmieci wynosiła 0,00 zł ), a po odczytach zużycia wody można było mieć pewność, że mieszkanie jest normalnie użytkowane,
– złożenia oświadczenia, że lokal zamieszkuje jedna osoba ( często w przypadkach wynajmu mieszkania ) podczas gdy zużycie wody wskazywało na przebywanie w mieszkaniu 3 – 4 osób.
Gdyby faktycznie dochodziło do zmniejszenia liczby osób zamieszkujących w naszych zasobach to ilość gromadzonych w altanach śmietnikowych odpadów byłaby z okresu na okres mniejsza, a tak nie jest.
Nie zgodne z prawdą deklarowanie liczby osób zamieszkałych w danym lokalu powoduje to, że właściciel / użytkownik mieszkania ponosi mniejsze koszty wywozu śmieci, ale dzieje się tak z finansową szkodą dla tych osób, które rzetelnie spełniają obowiązek informowania Spółdzielni o wszelkich zmianach osobowych.
Spółdzielnia nie posiada instrumentów do badania wiarygodności składanych oświadczeń.
Stąd po trzy miesięcznej dyskusji prowadzonej na Radzie Nadzorczej, na Radach Osiedli wniosek Zarządu o zmianę sposobu naliczania opłat uzyskał akceptację tych organów.
Uchwalono zmianę do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania odpłatności, który w zakresie rozliczania kosztów wywozu śmieci przewiduje:
– możliwość ubiegania się o zmniejszenie odpłatności w przypadku mieszkań zamieszkałych przez osoby samotne,
– możliwość ubiegania się o czasowe zmniejszenie odpłatności w przypadku mieszkań niezamieszkałych.
Odpowiednie wnioski można będzie pobrać w administracjach osiedlowych lub pobrać tutaj.
Mamy nadzieję, że wprowadzona zmiana spotka się ze zrozumieniem. Na każde pytanie w tym zakresie deklarujemy udzielenie wyczerpującej odpowiedzi.

Zarząd Spółdzielni

Plan remontów na rok 2017

W dniu 19 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza przyjęła plan wydatków finansowanych z funduszu remontowego na rok 2017.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Górników opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Wola Duchacka Wschód opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Wola Duchacka Zachód opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Dauna opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Rżąka opublikowano tutaj.

Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SM „Podgórze”

W dniu 14.06.2016 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Frekwencja w trakcie trwania zebrania ulegała zmianie, wydano ogółem 161 mandatów dla członków Spółdzielni.
Członków Spółdzielni powiadomiono o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie w dniu 23 maja 2016 r. zawiadomień na klatkach schodowych budynków należących do zasobów Spółdzielni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, projekty uchwał, statut Spółdzielni były wyłożone do wglądu od dnia 31 maja 2016 r. w godzinach pracy Spółdzielni w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, Administracjach Osiedli oraz były dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy.
Pod głosowanie Walnego Zgromadzenia zostało przedłożonych 26 uchwał.
Więcej