Informacja o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni

W dniu 12.06.2018 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Frekwencja w trakcie trwania zebrania ulegała zmianie, wydano ogółem 82 mandaty dla członków Spółdzielni i 13 mandatów dla pełnomocników członków.

Członków Spółdzielni powiadomiono o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie w dniu 21 maja 2018 r. zawiadomień na klatkach schodowych budynków należących do zasobów Spółdzielni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, projekty uchwał, projekt statutu Spółdzielni były wyłożone do wglądu od dnia 28 maja 2018 r. w godzinach pracy Spółdzielni w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, Administracjach Osiedli oraz były dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

W dniu 7 czerwca 2018 wpłynęły 2 wnioski dotyczące poprawek do projektu statutu. Zarząd Spółdzielni w oparciu o złożone wnioski przygotował projekty uchwał wprowadzających poprawki do projektu statutu.

 

Więcej

Walne Zgromadzenie Członków – 12 czerwca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z § 101 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14.
Więcej

Zmiany w planie funduszu remontowego na rok 2018

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 kwietnia 2018 roku wprowadziła do planu robót na rok 2018 finansowanych z funduszu remontowego następujące zmiany:

Osiedle Wola Duchacka Wschód 

Fundusz wyodrębnionych nieruchomości

 

Zwiększenie zakresu robót:

Białoruska 6 regulacja instalacji centralnego ogrzewania
Białoruska 10 przeniesienie zasobników ciepłej wody  poza węzeł c. o.
Włoska 15 przepięcie wody wysokiej na niską .
Włoska 17 montaż okien nawiewnych ( dymowych )
Włoska 19 przeniesienie zasobników ciepłej wody  poza węzeł c. o.
Włoska 19 regulacja instalacji centralnego ogrzewania
Estońska 10 przepięcie wody wysokiej na niską
Estońska 12 przepięcie wody wysokiej na niską
Trybuny Ludów 42 przepięcie wody wysokiej na niską
Trybuny Ludów 44 przepięcie wody wysokiej na niską
Trybuny Ludów 46 przepięcie wody wysokiej na niską

 

Zmniejszenie zakresu robót: na budynku Włoska 17, z uwagi na brak zgody mieszkańców, skreślono się z planu  prace związane  z likwidacją zsypów.

 

Fundusz osiedlowy

Zwiększenie zakresu robót:

Przebudowa altany śmietnikowej przy ul. Włoskiej ( na wprost budynku 13 ), przebudowa parkingu przy w/w altanie.

 

 

Osiedle Wola Duchacka Zachód 

 

Fundusz wyodrębnionych nieruchomości

Zwiększenie zakresu robót:

W związku z koniecznością dostosowania się do zaplanowanej na rok 2018 przez MPEC wymiany sieci centralnego ogrzewania na Osiedlu Wola Duchacka Zachód na budynkach :

Beskidzka 35,37,39,41, Sas-Zubrzyckiego 2,3,4,5,6,7,8,9, Tarnobrzeska 3 zlecone zostaną prace (pierwotnie przewidziane na rok 2019) związane z przygotowaniem węzłów centralnego ogrzewania do podłączenia ciepłej wody użytkowej.

Na budynkach Beskidzka 35, 37 – tarasy wytypowane do remontu po przeprowadzonych przeglądach.

Na budynku Gołaśka 17 wykonana zostanie regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

 

Fundusz osiedlowy

Zwiększenie zakresu robót:

Adaptacja przejmowanej części parkingu przy ulicy Gołaśka na ogólnodostępny parking osiedlowy.

 

Plan remontów na rok 2018

W dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza przyjęła plan wydatków finansowanych z funduszu remontowego na rok 2018.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Górników opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Wola Duchacka Wschód opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Wola Duchacka Zachód opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Dauna opublikowano tutaj.
Zakres robót remontowych do wykonania na Osiedlu Rżąka opublikowano tutaj.

Nowe zasady parkowania na Osiedlu Wola Duchacka Zachód

Od dnia 01.01.2018 roku parkowanie samochodów na wyznaczonych miejscach w rejonie budynków przy ul. Beskidzka 35, 37, 39, 41 i Sas-Zubrzyckiego 9 dozwolone będzie jedynie dla osób posiadających specjalne identyfikatory.

Sukcesywnie w ciągu 2018 roku nowe zasady parkowania wprowadzane będą dla pozostałych mieszkańców Osiedla Wola Duchacka Zachód.

Identyfikatory obowiązywać będą na terenie Osiedla Wola Duchacka Zachód w miejscach oznaczonych tablicami : Wyłącznie dla pojazdów posiadających identyfikatory S.M. „Podgórze”.

Straż Miejska uprawniona będzie do interwencji w stosunku do osób, które nie będą posiadały uprawnień do parkowania w wyznaczonych przez Spółdzielnię miejscach.

Szczegółowe warunki wydawania identyfikatorów zawarte są w Regulaminie określającym

zasady parkowania pojazdów na terenie osiedla Wola Duchacka Zachód S.M. „Podgórze”

( zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 28.11.2017 r.) .

Z regulaminem można zapoznać się tutaj.

Opłata za wydanie identyfikatora wynosi 4,00 zł; opłatę należy uiścić w dniu otrzymania

identyfikatora.

Wnioski o wydanie identyfikatora należy składać w Administracji Osiedla Wola Duchacka

Zachód przy ul. Sas-Zubrzyckiego 5 w godzinach pracy Administracji, bądź drogą elektroniczną przesyłając wypełniony druk ( zamieszczony poniżej )  na adres:

wdz@podgorze.krakow.pl .

Obowiązuje druk, który można pobrać tutaj.
Po odbiór identyfikatorów prosimy zgłaszać się w Administracji Osiedla przy ulicy Sas – Zubrzyckiego 5 w terminach wyznaczonych zawiadomieniami na klatkach schodowych.

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” informuje, że z dniem 9.09.2017 r. weszła
w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) nowelizująca ustawę
o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo spółdzielcze i kodeks cywilny.
Ustawa wprowadza szereg zmian, które wymagają dokonania zmian w statucie Spółdzielni. Zgodnie z art. 8 ww. ustawy Spółdzielnia jest zobowiązana do dokonania zmian statutu
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Do czasu zarejestrowania zmian, postanowienia dotychczasowego statutu pozostają w mocy. Jednakże statut Spółdzielni należy czytać łącznie z nową ustawą. W razie sprzeczności między postanowieniami statutu spółdzielni a przepisami ustawy, stosuje się przepisy ustawy.

W myśl znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkami Spółdzielni
z mocy prawa stały się:
– osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, niebędące do tej pory członkami Spółdzielni,
¬- oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo przysługuje im wspólnie.

W poczet członków Spółdzielni mogą przystąpić składając deklarację i nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów (zostały uchylone przepisy dotyczące udziału i wpisowego):
– osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokalu,
– ich współmałżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.

Celem uaktualnienia rejestru członkowskiego w związku z wprowadzonymi ww. ustawą zmianami, prosimy o skontaktowanie się z działem członkowsko-organizacyjnym Spółdzielni (ul. Podedworze 20, pok. 312 tel. 12 312 13 24) wszystkich osób, które mają nieuregulowany stan prawny do zajmowanych mieszkań bądź zmieniła się ich sytuacja rodzinna (zawarcie małżeństwa, rozwód, zgon współmałżonka).

Od 1 września znacząco wzrastają koszty utrzymania mieszkań

Zmiany w odpłatnościach dotyczą dwóch pozycji:
– zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania,
– podatków i opłat lokalnych.

Centralne ogrzewanie
Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania nie były zmieniane od IV.2013 roku. Wówczas rozliczaliśmy się z MPEC według następującego cennika:
– cena za 1 MW – 7.324,41 zł,
– cena za 1 GJ – 36,20 zł.
Aktualnie stosowane przez MPEC ceny przedstawiają się następująco:
– cena za 1 MW – 9.038,03 zł, czyli cena w tym okresie wzrosła o 23,4 %j,
– cena za 1 GJ – 41,78 zł, czyli cena w tym okresie wzrosła o 11,5 %.
Obowiązujące od IV.2013 roku odpłatności za centralne ogrzewanie wystarczały na opłacenie kosztów w kolejnych latach 2013, 2014, 2015, pomimo stopniowego wzrostu cen.
Dopiero w roku 2016 pojawiły się niedobory, które trzeba było pokryć poprzez wniesienie dodatkowej opłaty.
W roku bieżącym odnotowaliśmy w okresie od stycznia do maja istotnie zwiększony pobór ciepła, bo o blisko 10 % w porównaniu do roku ubiegłego.
W tej sytuacji podwyżka zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania stała się niezbędna.
Aby ograniczyć wzrost kosztów ogrzewania mieszkań Spółdzielnia zmieniła niektóre parametry zakupu ciepła w MPEC, co od stycznia 2018 roku winno pozytywnie wpływać na poziom ponoszonych kosztów.

Wieczyste użytkowanie
W miesiącu grudniu 2016 roku Spółdzielnia otrzymała szereg wypowiedzeń dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Proponowane przez Urząd Miasta Krakowa nowe wysokości opłat w porównaniu do dotychczas obowiązujących były kilkakrotnie wyższe, nawet o przeszło 750 %.
Spółdzielnia większości wypowiedzeń nie przyjęła i skierowała wnioski do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie niezasadności aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
Pomimo tego, że w procedurze odwoławczej udało się:
– obniżyć pierwotnie żądane opłaty lecz jedynie o 20%,
– rozłożyć podwyżkę opłat na lata 2017, 2018 i 2019,
to skutek zmian wysokości opłat za wieczyste użytkowanie jest niezwykle dotkliwy i na lata 2017 – 2018 wyraża się przeszło 3 – krotnym wzrostem odpłatności z tego tytułu.
Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy, niezależnie od posiadanego prawa do lokalu, partycypują w kosztach opłat za wieczyste użytkowanie gruntów osiedlowych.

Walne Zgromadzenie Członków – 12 czerwca 2017 r.

W dniu 12.06.2017 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
Frekwencja w trakcie trwania zebrania ulegała zmianie; wydano ogółem 132 mandaty dla członków Spółdzielni.
Członków Spółdzielni powiadomiono o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie w dniu 19 maja 2017 r. zawiadomień na klatkach schodowych budynków należących do zasobów Spółdzielni, na tablicy ogłoszeniowej
w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, projekty uchwał, statut Spółdzielni były wyłożone do wglądu od dnia 26 maja 2017 r. w godzinach pracy Spółdzielni
w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, Administracjach Osiedli oraz były dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.
W dniu 26 maja 2017 wpłynęły wnioski o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o dodatkowe punkty. Zarząd Spółdzielni po rozpoznaniu wniesionych spraw, w dniu 30 maja 2017 r wywiesił uzupełniony porządek obrad.
Więcej