Posiedzenie plenarne – 27 sierpnia 2015

Porządek obrad

Zatwierdzenie planowanego członkowskiego kosztu budowy dla lokali mieszkalnych i garaży dla inwestycji przy ulicy Gołaśka 14.

Uchwalenie Regulaminu ustalania wysokości kosztów budowy lokali mieszkalnych i garaży oraz trybu rozliczania kosztów dla inwestycji przy ul. Gołaśka 14.

Więcej

Posiedzenie plenarne – 14 maja 2015

Porządek obrad

Przyjęcie raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014.

Podjęcie uchwały w sprawie wyników ekonomicznych Spółdzielni za rok 2014.

Omówienie programu centralnej ciepłej wody użytkowej.

Więcej

Posiedzenie plenarne – 26 lutego 2015

Porządek obrad

Przyjęcie planów w zakresie eksploatacji na rok 2015

Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła plan finansowy w zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych na rok 2015.

Więcej

Posiedzenie plenarne – 29 stycznia 2015

Porządek obrad

Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 18.12.2014 roku.

Plan finansowo-rzeczowy wydatków pokrywanych z funduszu remontowego na rok 2015.

Sprawozdanie z wykonania funduszu remontowego za rok 2014.

Zadłużenia czynszowe według stanu na dzień 31.12.2014.

Ustalenie harmonogramu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2015.

Sprawy bieżące.

Więcej