Posiedzenie plenarne – 19 września 2017 r.

Porządek obrad:

Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółdzielni o upoważnienie do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 11.09.2017 r. na wybór generalnego wykonawcy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gołaśka 43, 43a w Krakowie.

Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 sierpnia 2017 r.

Porządek obrad:
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia odpłatności za centralne ogrzewanie.
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia odpłatności za wieczyste użytkowanie gruntów.
Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowych.
Podjęcie uchwał w sprawie wykupu działek zabudowanych budynkami Bieżanowska 78 oraz Białoruska 6.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 25 maja 2017 r.

Porządek obrad:
Raport biegłego rewidenta.
Informacja na temat realizacji programu centralnej ciepłej wody użytkowej.
Podjęcie uchwały o rozpoczęciu inwestycji przy ulicy Gołaśka 43 i 43A.
Organizacja Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres VI.2016 – V.2017.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 25 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad:
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
Wyniki ekonomiczne za rok 2016.
Nagroda inwestycyjna.
Informacja na temat systemu rozliczania kosztów wywozu śmieci.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 marca 2017 r.

Porządek obrad:
Wykluczenia w związku z zaległościami we wnoszeniu opłat mieszkaniowych.
Analiza zadłużeń czynszowych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Informacja o inwestycjach mieszkaniowych.
Informacja na temat funkcjonowania nowego systemu naliczania opłat za wywóz śmieci.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 19 grudnia 2016

Porządek obrad:
Przyjęcie planów na rok 2017 w zakresie wydatków pokrywanych z funduszu remontowego.
Zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej “Podgórze” – rozdział IV – rozliczanie kosztów wywozu śmieci.
Ustalenie odpłatności za wywóz śmieci.
Wybór biegłego rewidenta.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 listopada 2016

Porządek obrad:
Wykluczenia.
Nowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności.
Rozliczenie za śmieci – zagospodarowana nadwyżek za lata 2013-2016.
Rozliczenie za wodę – pokrycie niedoboru.
Inwestycje w przygotowaniu i realizacji.
Wybór biegłego rewidenta.
Więcej