Od 1 września znacząco wzrastają koszty utrzymania mieszkań

Zmiany w odpłatnościach dotyczą dwóch pozycji:
– zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania,
– podatków i opłat lokalnych.

Centralne ogrzewanie
Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania nie były zmieniane od IV.2013 roku. Wówczas rozliczaliśmy się z MPEC według następującego cennika:
– cena za 1 MW – 7.324,41 zł,
– cena za 1 GJ – 36,20 zł.
Aktualnie stosowane przez MPEC ceny przedstawiają się następująco:
– cena za 1 MW – 9.038,03 zł, czyli cena w tym okresie wzrosła o 23,4 %j,
– cena za 1 GJ – 41,78 zł, czyli cena w tym okresie wzrosła o 11,5 %.
Obowiązujące od IV.2013 roku odpłatności za centralne ogrzewanie wystarczały na opłacenie kosztów w kolejnych latach 2013, 2014, 2015, pomimo stopniowego wzrostu cen.
Dopiero w roku 2016 pojawiły się niedobory, które trzeba było pokryć poprzez wniesienie dodatkowej opłaty.
W roku bieżącym odnotowaliśmy w okresie od stycznia do maja istotnie zwiększony pobór ciepła, bo o blisko 10 % w porównaniu do roku ubiegłego.
W tej sytuacji podwyżka zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania stała się niezbędna.
Aby ograniczyć wzrost kosztów ogrzewania mieszkań Spółdzielnia zmieniła niektóre parametry zakupu ciepła w MPEC, co od stycznia 2018 roku winno pozytywnie wpływać na poziom ponoszonych kosztów.

Wieczyste użytkowanie
W miesiącu grudniu 2016 roku Spółdzielnia otrzymała szereg wypowiedzeń dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Proponowane przez Urząd Miasta Krakowa nowe wysokości opłat w porównaniu do dotychczas obowiązujących były kilkakrotnie wyższe, nawet o przeszło 750 %.
Spółdzielnia większości wypowiedzeń nie przyjęła i skierowała wnioski do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie niezasadności aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
Pomimo tego, że w procedurze odwoławczej udało się:
– obniżyć pierwotnie żądane opłaty lecz jedynie o 20%,
– rozłożyć podwyżkę opłat na lata 2017, 2018 i 2019,
to skutek zmian wysokości opłat za wieczyste użytkowanie jest niezwykle dotkliwy i na lata 2017 – 2018 wyraża się przeszło 3 – krotnym wzrostem odpłatności z tego tytułu.
Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy, niezależnie od posiadanego prawa do lokalu, partycypują w kosztach opłat za wieczyste użytkowanie gruntów osiedlowych.