Posiedzenie plenarne – 25 maja 2017 r.

Porządek obrad:
Raport biegłego rewidenta.
Informacja na temat realizacji programu centralnej ciepłej wody użytkowej.
Podjęcie uchwały o rozpoczęciu inwestycji przy ulicy Gołaśka 43 i 43A.
Organizacja Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres VI.2016 – V.2017.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2016 oraz opinią biegłego rewidenta podjęła wniosek do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
Rada Nadzorcza podjęła wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2016.
Rada Nadzorcza przyjęła informację o realizacji programu ciepłej wody użytkowej.
Rada Nadzorcza przyjęła informację o planowanym rozpoczęciu inwestycji przy ulicy Gołaśka 43 i 43A i upoważniła Zarząd do naboru osób finansujących inwestycję oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy.
Rada Nadzorcza przyjęła treść sprawozdania z działalności Rady za okres od czerwca 2016 do maja 2017 r, które zostanie przedłożone na Walnym Zgromadzeniu w roku 2017.
Rada Nadzorcza uchwaliła zmianę odpłatności za wywóz śmieci dla lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Estońskiej i Trybuny Ludów.