Walne Zgromadzenie Członków – 12 czerwca 2017 r.

W dniu 12.06.2017 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
Frekwencja w trakcie trwania zebrania ulegała zmianie; wydano ogółem 132 mandaty dla członków Spółdzielni.
Członków Spółdzielni powiadomiono o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie w dniu 19 maja 2017 r. zawiadomień na klatkach schodowych budynków należących do zasobów Spółdzielni, na tablicy ogłoszeniowej
w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, projekty uchwał, statut Spółdzielni były wyłożone do wglądu od dnia 26 maja 2017 r. w godzinach pracy Spółdzielni
w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, Administracjach Osiedli oraz były dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.
W dniu 26 maja 2017 wpłynęły wnioski o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o dodatkowe punkty. Zarząd Spółdzielni po rozpoznaniu wniesionych spraw, w dniu 30 maja 2017 r wywiesił uzupełniony porządek obrad.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy.
Pod głosowanie Walnego Zgromadzenia zostało przedłożonych 16 uchwał.
W przewidzianym prawem terminie nie zgłoszono żadnych poprawek do wyłożonych projektów uchwał.

Po dyskusji i głosowaniu przyjęto 11 uchwał, w tym dotyczące zatwierdzenia:
– sprawozdania Rady Nadzorczej,
– sprawozdania Zarządu,
– sprawozdania finansowego za rok 2016,
– podziału nadwyżki za rok 2016,
– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2016.

Na wniosek grupy członków zgłoszony w trybie § 103 ust 4 Statutu została poddana pod głosowanie uchwała dotycząca odstąpienia od realizacji inwestycji w rejonie ulic Włoskiej – Białoruskiej na działkach 811/65, 418/5, 811/20, obr. 49 i 413/22 obr. 63 jedn. ewidencyjna Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną, wjazdami z działek 811/20, 811/18, obr. 49 i 413/3 obr. 63 jedn. ewidencyjna Podgórze.
Walne Zgromadzenie nie przyjęło tej uchwały – wynik głosowania: 18 głosów za odstąpieniem, przeciw odstąpieniu, a tym samym za kontynuowaniem tej inwestycji oddano 82 głosy.

Walne Zgromadzenie dokonało podziału nadwyżki za rok 2016 w kwocie 3.486.930,29 zł w następujący sposób:
– na zasilenie osiedlowego funduszu remontowego Osiedla Wola Duchacka Zachód przeznaczona została kwota 1.770.000,00 zł,
– kwotą 1.716.930,29 zł zasilone zostały środki przeznaczone na prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości.

Pod obrady Walnego Zgromadzenia przedłożona była uchwała ws. zmiany § 18 ust 4 statutu dot. ustalenia wysokości wpisowego dla małżonka członka spółdzielni ubiegającego się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
Projekt tej uchwały został przygotowany w oparciu o wniosek grupy członków Spółdzielni zgłoszony na podstawie § 103 ust. 4 statutu Spółdzielni. Uchwała nie została przyjęta, ponieważ za jej przyjęciem oddano 6 głosów, przeciw 49.

Rozpatrywano wniosek grupy członków spółdzielni zgłoszony w trybie § 103 ust. 4 statutu w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości stanowiącej działkę nr 811/41, położonej w obr. 49 Podgórze o pow. ok. 27 m2 przy ul. Włoskiej w Krakowie, na rzecz aktualnego dzierżawcy terenu pana Krzysztofa Kota.
Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania (za zbyciem 10 głosów, przeciw 59) nie wyraziło zgody na zbycie na rzecz pana Krzysztofa Kota prawa użytkowania ww. działki.

Walne Zgromadzenie rozpatrywało odwołanie 4 członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej o pozbawieniu członkostwa. W związku ze spłatą zadłużenia czynszowego uchylono 2 uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni, w przypadku pozostałych 2 osób Walne Zgromadzenie nie uchyliło uchwały Rady Nadzorczej i przegłosowało utrzymanie w mocy uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni.