Posiedzenie plenarne – 25 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad:
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
Wyniki ekonomiczne za rok 2016.
Nagroda inwestycyjna.
Informacja na temat systemu rozliczania kosztów wywozu śmieci.

Rada Nadzorcza wysłuchała informacji biegłego rewidenta o badaniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
Rada Nadzorcza przyjęła informację o wynikach ekonomicznych Spółdzielni za rok 2016.
Rada Nadzorcza przyjęła zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”; zmiany dotyczą uregulowań zawartych w Rozdziale IV – rozliczanie kosztów wywozu śmieci.
Rada Nadzorcza uchwaliła z dniem 1 maja 2017 r. obniżenie odpłatności za wywóz śmieci dla większości budynków.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o uruchomieniu nagrody inwestycyjnej w związku z ukończeniem budowy budynku mieszkalnego przy ul. Gołaśka 14.