Zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ul.Estońskiej

Zgodnie z uchwałą podjętą w 2015 roku przez Walne Zebranie Członków Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” odstąpiła od realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Estońskiej na działkach nr 323/3, nr 323/5 i nr 323/6.

W dniu 19 grudnia 2016 roku podpisana została z Gminą Miejską Kraków umowa zmieniająca cel użytkowania wieczystego wyżej wymienionych działek na „utworzenie zieleńca spełniającego funkcję rekreacyjno -sportowo-wypoczynkową”.

Projektowaniem, urządzeniem, a następnie utrzymaniem zieleńca zajmie się Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, z którym Spółdzielnia odpisała umowę dzierżawy na okres 30 lat.

Zarząd Zieleni Miejskiej zobowiązał się:

– w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku sporządzić i poddać pod konsultacje społeczne projekt zagospodarowania zieleńca,

– budowę zieleńca zakończyć do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Spółdzielnia zamierza aktywnie uczestniczyć w procesie konsultowania i opiniowania szczegółowych rozwiązań.

Prosimy również o zaangażowanie mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców Osiedla Wola Duchacka Wschód w to przedsięwzięcie, tak aby powstający kompleks  rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy w najwyższym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

W miarę pozyskiwania informacji z Zarządu Zieleni Miejskiej będziemy publikować proponowane rozwiązania.