Posiedzenie plenarne – 28 listopada 2016

Porządek obrad:
Wykluczenia.
Nowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności.
Rozliczenie za śmieci – zagospodarowana nadwyżek za lata 2013-2016.
Rozliczenie za wodę – pokrycie niedoboru.
Inwestycje w przygotowaniu i realizacji.
Wybór biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały:
– o wykluczeniu z grona członków Spółdzielni 9 osób w związku z zadłużeniami w opłatach za zajmowane mieszkania,
– o zatwierdzeniu system rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności za wywóz śmieci, w którym jednostką rozliczeniową jest 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
– o zagospodarowaniu nadwyżek w rozliczeniach za wywóz śmieci.
Rada Nadzorcza przyjęła informację w zakresie:
– pokrycia niedoborów w rozliczeniach za wodę,
– inwestycji w przygotowaniu i w realizacji.
Rada Nadzorcza ustaliła tryb w jakim dokonany zostanie wybór biegłego rewidenta, któremu powierzy się weryfikację sprawozdania finansowego za rok 2016.