Posiedzenie plenarne – 28 września 2016

Porządek obrad:
Nowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności.
Informacja na temat zadłużeń czynszowych według stanu na dzień 31.08.2016 r.
Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków.
Podjęcie uchwały dotyczącej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach: Włoska 13,
Beskidzka 35, Beskidzka 41.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPEC SA Kraków.

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją Zarządu dotyczącą nowych zasad ustalania odpłatności za wywóz
śmieci. Prace nad nowymi zasadami ustalania odpłatności za wywóz śmieci będą kontynuowane w miesiącu październiku.
Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła informację o zadłużeniach czynszowych według stanu na dzień 31.08.2016 r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią prawną dotyczącą możliwości udziału przedstawiciela Rady Nadzorczej w pracach komisji przetargowych nie znalazła podstaw do realizacji złożonego wniosku do protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 14.06.2016 r.
Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:
– zlecenia robót modernizacyjnych instalację centralnego ogrzewania w budynkach: Włoska 13,
Beskidzka 35, Beskidzka 41,
– ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPEC SA Kraków.