Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SM „Podgórze”

W dniu 14.06.2016 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Frekwencja w trakcie trwania zebrania ulegała zmianie, wydano ogółem 161 mandatów dla członków Spółdzielni.
Członków Spółdzielni powiadomiono o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie w dniu 23 maja 2016 r. zawiadomień na klatkach schodowych budynków należących do zasobów Spółdzielni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, projekty uchwał, statut Spółdzielni były wyłożone do wglądu od dnia 31 maja 2016 r. w godzinach pracy Spółdzielni w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, Administracjach Osiedli oraz były dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy.
Pod głosowanie Walnego Zgromadzenia zostało przedłożonych 26 uchwał.

Po dyskusji i głosowaniu podjęto 25 uchwał, w tym dotyczące zatwierdzenia:
– sprawozdania Rady Nadzorczej,
– sprawozdania Zarządu,
– sprawozdania finansowego za rok 2015,
– podziału nadwyżki za rok 2015,
– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2015.

Walne Zgromadzenie dokonało podziału nadwyżki za rok 2015 w kwocie 5.603.505,99 zł w następujący sposób:
– na zasilenie funduszy remontowych wyodrębnionych nieruchomości przeznaczona została kwota 3.820.023,39 zł,
– na zasilenie osiedlowego funduszu remontowego Osiedla Wola Duchacka Zachód przeznaczona została kwota 5.091,15 zł,
– kwotą 1.778.391,45 zł zasilone zostały środki przeznaczone na prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości.

Pod obrady Walnego Zgromadzenia przedłożone były 3 uchwały ws. zmian w statucie dot. §§ 1071, 122 i 1221. Wszystkie proponowane zmiany zostały przyjęte. Poniżej przedstawiamy nowe brzmienie zmienionych zapisów statutu Spółdzielni.
§ 1071
„1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej, w tym jej prezydium i komisji, członkom Rady przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu, obliczone według zasad określonych poniżej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio:
a) dla członków Rady brutto 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady brutto 40% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) dla Przewodniczącego Rady brutto 45% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. Przewodniczącym Rad Osiedli za udział w pracach Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie brutto 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie przysługuje, jeżeli w danym miesiącu uprawniony nie brał udziału w pracach Rady, w tym jej prezydium i komisji. Wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń, na których uprawniony był nieobecny.
5. Wypłata wynagrodzenia następuje na wniosek Przewodniczącego Rady po przedłożeniu protokołów z posiedzeń oraz list obecności do działu organizacyjnego – do 5. dnia następnego miesiąca.”

§ 122 ust. 1:
„1. Skład Rady Osiedla uzależniony jest od ilości członków Spółdzielni zamieszkujących na terenie wyodrębnionego organizacyjnie osiedla. Na osiedlach do 1000 członków Spółdzielni włącznie Rada składa się z 3–5 członków, na osiedlach powyżej 1000 członków Spółdzielni – z 5–7 członków. Liczbę członków poszczególnych Rad Osiedli ustala Walne Zgromadzenie.
Członkowie Rady Osiedla wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat spośród członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie wyodrębnionego organizacyjnie osiedla oraz osób prawnych posiadających prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego na danym osiedlu. Osoba prawna wybrana członkiem Rady Osiedla uczestniczy w pracach Rady poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Kadencja Rad Osiedli kończy się z wyborem nowych Rad przez Walne Zgromadzenie odbywające się w trzecim roku kalendarzowym od wyboru ustępujących Rad.”

§ 1221:
„1. Za udział w pracach Rady Osiedla jej członkom przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu, obliczone według zasad określonych poniżej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio:
a) dla członków Rady brutto 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
b) dla Przewodniczącego Rady brutto 11% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje jeżeli w danym miesiącu członek nie brał udziału w pracach Rady.
4. Wypłata wynagrodzenia następuje na wniosek Przewodniczącego Rady po przedłożeniu protokołów z posiedzeń oraz list obecności do działu organizacyjnego – do 5. dnia następnego miesiąca.”

Zmieniono także § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni, nadając mu następujące brzmienie:
1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej, w tym jej prezydium i komisji, członkom Rady przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu, obliczone według zasad określonych poniżej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio:
a) dla członków Rady brutto 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady brutto 40 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) dla Przewodniczącego Rady brutto 45 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. Przewodniczącym Rad Osiedli za udział w pracach Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie brutto 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie przysługuje, jeżeli w danym miesiącu uprawniony nie brał udziału w pracach Rady, w tym jej prezydium i komisji. Wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń, na których uprawniony był nieobecny.
5. Wypłata wynagrodzenia następuje na wniosek Przewodniczącego Rady po przedłożeniu protokołów z posiedzeń oraz list obecności do działu organizacyjnego – do 5. dnia następnego miesiąca.”

Rozpatrywano 3 wnioski w sprawach terenowych.
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek stanowiących część ul. Bławatkowej. Dzięki temu możliwym będzie uporządkowanie stanu prawnego ulicy Bławatkowej i przekazanie zarządu tą ulicą ZIKiT. Obecnie ul. Bławatkowa ma 3 właścicieli i stanowi dojazd do prywatnych nieruchomości, zespołu garaży, do szkoły oraz budynku spółdzielczego Dauna 57, a koszty związane z utrzymaniem, remontami ponoszone były przez Spółdzielnię.
Podjęto także uchwałę ws wyrażenia zgody rozwiązania umowy użytkowania wieczystego części działki oznaczonej nr 812/13 w obrębie 49 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze z przeznaczeniem pod budowę ciągu komunikacyjnego dla Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej. Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania może nastąpić z chwilą uzyskania przez Inwestora pozwolenia na budowę dla planowanego Centrum Kultury i przystąpienia do realizacji tej inwestycji.
Walne Zgromadzenie nie wyraziło zgody na zbycie na rzecz firmy RTZ INVESTMENT Sp. z o.o. prawa użytkowania działki nr 812/39 o pow. 426 m2, w obrębie 49 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze (przy ul. Macedońskiej).

Walne Zgromadzenie rozpatrywało odwołanie członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej o pozbawieniu członkostwa, nie uchylono uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.

W związku ze zwołanym przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej VI Kongresem Spółdzielczości, dokonano wyboru 2 przedstawicieli na zjazd przedkongresowy podczas którego będą wybrani delegaci na Kongres. Kongres Spółdzielczości dokona oceny stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju, dokona wyboru członków Krajowej Rady Spółdzielczej oraz określi zasady finansowania jej działalności przez organizacje spółdzielcze.
Przedstawicielami na zjazd przedkongresowy zostali wybrani:
Marianna Generowicz,
Ryszard Zawisza

Na Walnym Zgromadzeniu wybrano na kadencję 2016-2019 Radę Nadzorczą Spółdzielni oraz Rady Osiedli.

Do Rady Nadzorczej wybrano następujące osoby:

1. Dziecichowicz Bogusław osiedle Wola Duchacka Zachód
2. Filipowicz-Durek Alina osiedle Wola Duchacka Zachód
3. Garpiel Marian osiedle Wola Duchacka Zachód
4. Generowicz Marianna osiedle Wola Duchacka Czerna
5. Kaczmarowska Jadwiga osiedle Wola Duchacka Zachód
6. Kijewska Renata osiedle Wola Duchacka Zachód
7. Kowal Łukasz osiedle Wola Duchacka Czerna
8. Kromka Maria osiedle Wola Duchacka Czerna
9. Krzemińska Dorota osiedle Wola Duchacka Czerna
10. Łabuzek Dominika osiedle Wola Duchacka Czerna
11. Nowak Bożena osiedle Rżąka
12. Pająk Aneta osiedle Górników
13. Rozwadowska Elżbieta osiedle Dauna
14. Skała Wiesław osiedle Wola Duchacka Zachód
15. Wilk Maciej osiedle Wola Duchacka Czerna

W skład poszczególnych Rad Osiedli zostali wybrani:

Rada Osiedla WDZ
1. Chawrona Krzysztof
2. Dziecichowicz Bogusław
3. Garley Andrzej
4. Garpiel Marian
5. Niemiec Marek
6. Piasecka Renata
7. Skała Wiesław

Rada Osiedla WDW
1. Generowicz Marianna
2. Golik Bogumiła
3. Kowal Łukasz
4. Kromka Maria
5. Pawlik Witold
6. Widziołek Jacenty
7. Wilk Maciej

Rada Osiedla Dauna
1. Bogdanowicz Joanna
2. Broś Elżbieta
3. Melanowski Adam
4. Muzyk Jan
5. Rozwadowska Elżbieta

Rada Osiedla Rżąka
1. Furtak Jan
2. Kowalska Wanda
3. Kruk Marian
4. Nowak Bożena
5. Rotarski Jerzy

Rada Osiedla Górników
1. Jaglarz Aleksander
2. Kukurowska Karolina
3. Nakoneczny Jacek
4. Pająk Aneta
5. Rybicki Marek