Walne Zgromadzenie Członków – 14 czerwca 2016

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z § 101 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 roku o godz. 17.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14.

Porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie Zebrania i wybór Prezydium, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczych, Komisji Wnioskowej,
b) uchwalenie regulaminu obrad,
c) uchwalenie ordynacji wyborczej do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli,
d) przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2015 r.

3. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rad Osiedli.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 roku.

5. Wybory Rad Osiedli.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności, z informacją na temat lustracji inwestycyjnej za 2015 r.

7. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

8. Wybory Rady Nadzorczej.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej;
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu;
c) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015 oraz zatwierdzenia podziału nadwyżki;
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

11. Omówienie zmian do Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.

12. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wykluczenia ze Spółdzielni – podjęcie uchwały.

13. Wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy VI Kongresu Spółdzielczości – podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zbycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 812/39 obręb 49 o pow. 426 m2 na os. WDW przy ul. Macedońskiej;
– rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących ul. Bławatkową;
– rozwiązania umowy użytkowania wieczystego części działki nr 812/13 obręb 49 Podgórze w celu udostępnienia tego terenu
pod budowę ciągu komunikacyjnego dla planowanego Centrum Kultury i Rekreacji przy ul Czarnogórskiej 14.

15. Ogłoszenie wyniku wyborów.
16. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, projekty uchwał, statut Spółdzielni będą wyłożone do wglądu od dnia 31.05.2016 r. w godzinach pracy Spółdzielni w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20, Administracjach Osiedli oraz będą dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Prosimy o zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie dowodu osobistego w celu potwierdzenia swojej tożsamości i uzyskania mandatu do głosowania.
Na salę obrad będzie można wejść tylko za okazaniem ww. mandatu.

 

Z protokołem z obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2015 roku można zapoznać się tutaj.

Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2015 roku zawarta jest tutaj.

Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2015 roku zawarta jest tutaj.

Walne Zgromadzenie Członków zwołane na dzień 14 czerwca 2016 roku będzie obradować według regulaminu, którego projekt zamieszczony jest tutaj.

Wybory do Rad poszczególnych osiedli odbędą się według ordynacji wyborczej, z projektem której zapoznać się można tutaj.

Wybory do Rady Nadzorczej odbędą się według ordynacji wyborczej, z projektem której można zapoznać się tutaj.

Komisje Wyborcze powołane przez Walne Zgromadzenie do przeprowadzenia wyborów wspierane będą przez pracowników firmy SOFTRAD – autora oprogramowania ułatwiającego obsługę wyborów: weryfikację zgłoszonych kandydatów pod kątem posiadania czynnego prawa wyborczego, sporządzenie list wyborczych, wydruk kart wyborczych, liczenie oddanych głosów, sporządzenie protokołów z wyborów.

Sprawozdanie Zarządu obejmujące prezentację wyników ekonomicznych za rok 2015, omówienie problematyki zadłużeń czynszowych, gospodarkę funduszami finansującymi remonty zasobów mieszkaniowych, sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz zagadnienia inwestycyjne zamieszczono tutaj.

Z elementami sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015, a to:
z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego nożna zapoznać się tutaj.
z bilansem można zapoznać się tutaj.
z rachunkiem zysków i strat można zapoznać się tutaj.
z rachunkiem przepływów pieniężnych można zapoznać się tutaj.
z zestawieniem zmian w kapitałach można zapoznać się tutaj.
z informacjami dodatkowymi można zapoznać się tutaj.
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015 było weryfikowane przez audytora wybranego w drodze przetargu przez Radę Nadzorczą – firmę Pol-Tax sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. Z opinią niezależnego biegłego rewidenta, opracowaną dla Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” można zapoznać się tutaj.

Z wynikami lustracji inwestycyjnej za rok 2015 można zapoznać się tutaj.

Ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisji Inwestycyjnej oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej można zapoznać się tutaj.

Rada Nadzorcza wybrana na kadencję 2013 – 2016 opracowała i skierowała do Walnego Zgromadzenia zmiany do statutu Spółdzielni. Z projektem proponowanych zmian można zapoznać się tutaj.

Do Walnego Zgromadzenia skierowano trzy wnioski o rozwiązanie i zbycie prawa wieczystego użytkowania działek, do których Spółdzielnia posiada prawo użytkowania. Wnioski są zaopiniowane przez Rady Osiedli oraz Zarząd, poparte również przez Radę Nadzorczą. Materiały w tym zakresie zostały uzupełnione mapkami z zaznaczonymi nieruchomościami, których wnioski dotyczą. Z całością materiałów można zapoznać się tutaj.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.