Posiedzenie plenarne – 29 kwietnia 2015

Porządek obrad

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014.

Wyniki ekonomiczne Spółdzielni za rok 2014.


Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wyników ekonomicznych Spółdzielni za rok 2014.

Rada Nadzorcza w sprawach:

  • raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014,
  • wyników ekonomicznych za rok 2014,

zajmie stanowisko na posiedzeniu zwołanym na dzień 14 maja 2015.